NIEUWJAARSRECEPTIE VAN HET GO!-BLANKENBERGE/DE HAAN VOOR PERSONEELSLEDEN EN OUD-PERSONEELSLEDEN, MET NOG TAL VAN ANDERE GASTEN….DEEL MET PERSONEELSLEDEN EN MET DE TOESPRAAK VAN GO!-BL’B-VOORZITTER D. DEHENAUW

 

met Wim Van Kerckvoorde, algemeen directeur scholengroep IMPACT

David Dehenauw  uitte zijn dank voor het oude gemeentebestuur, zijn felicitaties voor het nieuwe. Hij sprak over netoverschrijdende acties voor verkeersveiligheid, De kansen van een kind mogen niet onderworpen zijn aan die van het thuisfront.  Ons onderwijs moet kunnen helpen tegen kansarmoede. Ook moet er aandacht zijn voor hogerbegaafden. Hij sprak over het tienerschoolexperiment in de Einstein-basisschool + Maerlant-atheneum De Haan. Hij had het over zijn tienjarig voorzitterschap van GO!-Blankenberge en de goede samenwerking nu. Hij had het over zijn bestuursfunctie in de Impact-scholengroep. Over het nieuwe kleuterblok van d’Oefenschool, een nieuwe lift in het Maerlant weidde hij uit en tegelijk over besparingen in scholenbouw en instandhouding. Over de grote vernieuwingen in het secundair onderwijs vanaf 1 sept. praatte hij. Zijn appreciatie voor alle lesgevers en lesgeefsters uitte hij met de grootste klemtoon. HIERONDER DE HELE TOESPRAAK

Nieuwjaarstoespraak 2019 GO! Blankenberge

                    Dames en heren politici, dames en heer directeur, beste leerkrachten en GO-personeel, sympathisanten,

Ik wens u in naam van het Gemeenschapsonderwijs Blankenberge-De Haan en mezelf een gelukkig 2019 ! Ik hoop dat dit jaar u veel succes en voorspoed brengt in de privé- en werksfeer en dat u van catastrofes gespaard blijft.

Ik heet het stadsbestuur en de raadsleden hartelijk welkom, druk voort de wens uit om verder nauw samen te werken. Een onderwijsnet zoals het onze dat georganiseerd wordt door de overheid, heeft nood aan samenwerking met diezelfde overheid, van plaatselijk tot gewestelijk en zelfs federaal niveau.

Een nieuwe legislatuur is begonnen. Het is dan ook passend het uitgetreden stadsbestuur hartelijk te danken voor de steun en hulp die we van hen mochten ontvangen gedurende vele jaren en voor hun talrijke bezoeken aan onze scholen. We wensen u het beste en weet dat onze schoolpoorten steeds open blijven voor u.

Het nieuwe stadsbestuur feliciteer ik  en heet ik vanavond welkom met evenveel hartelijkheid als de woorden van dank die ik zonet uitsprak voor uw voorgangers. We kijken uit naar een goede samenwerking, ten voordele van vele Blankenbergse jongeren.

 Er ligt ook dit jaar veel werk op de plank.

In het bijzonder vernoem ik de noodzakelijke en netoverstijgende bundeling van krachten met het Vrij Onderwijs Blankenberge inzake verkeersveiligheid en het onder de aandacht brengen van de armoede  en gebrek aan kansen die meerdere kinderen treffen. We hopen met alle Blankenbergse scholen een sterk signaal te geven aan en samen te werken met de overheden en we kijken ook in uw richting, beste mandatarissen.

De kansen van een kind zouden in een ideale wereld minder mogen afhangen van moeilijkheden op het thuisfront. Uiteraard kunnen stedelijke overheden en scholen niet alles oplossen, maar we hopen, in ons aller Blankenbergs belang, dat we verdere stappen kunnen zetten.

Deze kinderen kunnen hun probleemsituatie niet zelf verhelpen, noch dragen er verantwoordelijkheid voor. Het is een maatschappelijke plicht en morele verantwoordelijkheid om hen bij te staan op een wijze die fair is tov iedereen. De vruchten zal iedereen er later van plukken.

De demografische voorspellingen van kansarmoede voor Blankenberge die ik als lid van de Raad van Bestuur van de scholengroep onder ogen krijg, zijn niet van die aard om niets te doen.

Ik weet dat wij achter de schermen al vele inspanningen doen en ik ben er ieder van u erkentelijk voor.

Maar wij kijken naar elke leerling, ook naar diegene die deze problemen niet hebben en leerlingen die het zeer goed doen. Jaren geleden heeft toenmalig d’Oefenschool directeur en huidig directeur-coördinator basisonderwijs Erna De Roeck een project gelanceerd voor de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen. Ik stond daar 100% achter. Intussen is dat opgenomen op niveau van de hele scholengroep en ik vermeld graag dat de basisschool De Haan daar nu het verst in staat. Proficiat aan de directeur en leerkrachten en ik weet van Erna dat dit ook verder in Blankenberge zal worden uitgerold. Gelijke kansen proberen we iedereen in het GO aan te bieden, op maat van de leerling.

10 jaar geleden werd ik uw voorzitter en is er heel wat door jullie gerealiseerd. In 2009 trof ik een GO ! Blankenberge aan dat niet optimaal samenwerkte. Als voorzitter heb ik toen beloofd daar stappen vooruit in te zetten. Het is een proces van jaren geworden, maar steeds werden stappen gezet die scholen en hun personeel dichter bij elkaar brachten. De basisscholen gingen meer samenwerken, er is nu gestructureerd en zeer regelmatig overleg tussen de directies, er wordt samen gefeest op het einde van het schooljaar, er is meer interactie, er wordt samen aan thema-onderzoek gedaan door de leerlingen. Dat verheugt mij, want samenwerken is overal en altijd de weg die tot de beste resultaten leidt.  Het is ook de moeilijkste. Respectvol  samenwerken is mijn levensfilosofie die ik elke dag in de praktijk probeer te brengen in al mijn functies. Daden van bestuur heb ik nooit gesteld in Blankenberge en zal ik ook niet doen. Wel jullie samenbrengen en soms vanuit een niet-schoolse achtergrond ideeën aanbrengen en een sfeer van samenhorigheid te creëren.

2019 wordt ook het eerste volle jaar van de nieuwe raad van bestuur van de scholengroep impact, waar ik nu, nadat zovele ouders hun stem op mij uitbrachten, deel van uitmaak. Daar bestuur ik uiteraard wel en verdedig er de Blankenbergse en Haanse belangen, maar niet alleen deze. Mbt Blankenberge gebeurt dit uiteraard na overleg met onze directeurs.

Dit jaar gaan we met de RvB beslissingen nemen die impact zullen hebben op de volgende decennia en die kaderen in de zogenaamde integraalplannen. Dit zijn plannen die die naast de visie van de scholengroep ook de noden op gebied van onderwijsaanbod, personeelsbeleid, beheer van ons patrimonium, leerlingenondersteuning, demografische ontwikkeling, maatschappelijke tendenzen opsommen en tot 1 geheel verwerken, zodat beslissingen genomen kunnen worden. Infrastructuur is een gevoelig punt en we zullen zeer selectief moeten omspringen met de centen, want er is ruim onvoldoende geld om alle schoolgebouwen te renoveren in een staat zoals we die graag zouden hebben.

Vandaar dat we zo blij zijn dat we tenminste in d’Oefenschool een nieuw kleuterblok in dienst zullen kunnen nemen.

Op de Maerlantcampus worden belangrijke infrastructuurwerken, zoals de lift, uitgevoerd. We blijven ook verder in ICT investeren. Na tussenkomst in de Raad van Bestuur heb ik samen met onze directies de eerst geplande besparingen fors kunnen terugdringen voor de komende twee jaar, waardoor we ongeveer hetzelfde werkingsbudget zullen blijven krijgen. We moeten echter waakzaam blijven en verstandig met de centen omspringen, iets waar Blankenberge, geloof me want ik zie andere dossiers passeren in de RvB, sterk in is en moet blijven. Goede leerlingen worden immers vaker beloond dan slechte.

De Vlaamse overheid heeft ook meer geld voorzien voor de administratieve ondersteuning van het basisonderwijs en d’Oefenschool zal er van profiteren.

De campus Einstein – Maerlant leent zich er uitermate toe om nieuwe, vooruitstrevende projecten op te starten. Vandaar dat er dit schooljaar reeds een TIENERSCHOOL (light) werd opgericht.

Dit nieuw concept verhoogt de doorstroming en borgt de samenwerking tussen BS Einstein en Maerlantatheneum. Als enige secundaire school binnen het grondgebied De Haan kunnen er binnen en buiten de gemeentegrenzen leerlingen aangetrokken worden voor dit unieke project. Eerder werd met de oprichting van de unieke niche-richting 1A Zeesport al een manier gezocht om te rekruteren in een bredere omgeving dan De Haan alleen.

In september 2018 is de nauwere samenwerking tussen BS Einstein en Maerlantatheneum gestart om als campus onder één vlag naar buiten te komen.

De tienerschool verbindt leerlingen van de derde graad BS en lln van de 1° graad SO. De overstap van BS naar SO verloopt soepel, drempels worden weggewerkt. Beide scholen lenen zich uitstekend om een pedagogisch vernieuwend project uit te werken. De school moet groeien om zich duurzaam te kunnen verankeren. En daar gaan we voor!

De eerste graad van het Maerlant-atheneum staat op 1 september 2019 voor een nieuwe uitdaging: de onderwijshervorming gaat dan van start!

In het eerste jaar krijgen de leerlingen 27 uur basisvorming en een keuzegedeelte van 5 uur. Binnen die 5 uur zullen er differentiatiepakketten aangeboden worden die verder bouwen op de basisvorming. In deze uren zullen bepaalde leerlingen extra geremedieerd worden om hen te versterken, terwijl anderen net extra uitgedaagd zullen worden. Deze uren zullen ook ingezet worden om onze leerlingen van verschillende vakken te laten proeven en er voor elke leerling wat wils is.

Elk schoolteam ontwikkelt zich vanuit een eigen pedagogische visie over ‘samen’-leven en ‘samen’-leren. Dit is geen evidentie, maar wel een uitdaging voor leraren en iedereen die van dichtbij of van veraf betrokken is bij onderwijs. 

In de loop van vorig schooljaar spitsten ze in de Zilvermeeuw hun aandacht voornamelijk op hoe ze via flexibelere werkvormen de kinderen nog beter kunnen begeleiden. Ze verkennen hierbij enkele concepten van co -teaching tot team-teaching. Er werd volop geëxperimenteerd zodoende volgend schooljaar op een gestructureerde manier in een gelijkwaardige relatie een gedeelde verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor het onderwijzen van een groep leerlingen.  Hierbij vertrekken ze vanuit de talenten en een waarderende houding voor de competenties die elk aanwezig is bij zowel de verschillende leerkrachten alsook de kinderen. Het is immers belangrijk dat iedereen het beste uit zichzelf kan halen en zijn persoonlijke kwaliteiten kan inzetten ten dienste van een collega en de kinderen in de klas. 

U merkt dat we dynamisch en vernieuwend blijven in ons streven naar steeds hoger kwaliteitsonderwijs. Dat is enkel de verdienste van u allen en u mijn mandaten in het onderwijs, van gastprofessor aan de UGent tot lid van uw RvB, getuigen vooral van mijn blijvend diep respect voor jullie inzet en kunde en eeuwige dankbaarheid voor de kansen die het mij bood en nog steeds biedt.

Ik dank, naast leerkrachten, personeel, vrijwilligers ook de directeurs voor de vlekkeloze en zeer aangename samenwerking,

Ik dank u allen voor het vertrouwen en wens u een heel aangename avond ! Op uw gezondheid ! You are the very best !