Gisteren was Kobe Ilsens gast in #weetikveel – thema: 5G – oud-ll. 2004 ROBIN LEBLON (Chief Technology Officer Citymesh)

Binnenkort volgt een tekstje van Robin Leblon over 5G en over het programma van Kobe Ilsen

Robin Leblon, Mitch De Geest, Freek Pauwels
op GWP Malmedy 2003
Gezellewandeling – Jeruzalemkerk (2003)