SCHOLENGROEP 25 HEEFT EEN NIEUWE, JONGE, DYNAMISCHE (IN ZIJN DROMEN, DENKEN, DOEN) DIRECTEUR: WIM VAN KERCKVOORDE. EEN GESPREK VAN 75 MINUTEN MET HEM IN DE MAKZ

Mijnheer de algemeen directeur, proficiat met uw aanstelling. Op welk vlak moet men eigenlijk uitmunten om ALDI van een ScholenGroep te worden?

Al uit de snelle, spontane reactie blijkt dat het antwoord hierop het resultaat is van grondige bezinning

Op drie vlakken. Ten eerste :  sterk management op vlak van financiële aspecten, infrastructuur én human resources. Ten tweede : motiveren van en omgaan met mensen, gesprekken, de juiste, met hen voeren zowel  met starters op school, met lang geleden benoemde personeelsleden ook. Ten derde : discretie en diplomatieke vaardigheden. Coachcapaciteiten hebben om bij ieder het beste uit zichzelf te laten halen

Bent u eerder een manager, een pedagoog of een filosoof?

Op al die vlakken moet en wil ik nog leren, zal ik nog groeien, maar de jongste jaren heb ik veel gelezen en nagedacht over management. Op het pedagogische vlak wil ik graag meer samenwerking tussen scholen ontwikkelen, meer gezamenlijke accenten leggen. Ik droom ervan zinvolle vormen van uitwisseling te laten ontwikkelen, waarbij leerkrachten – en ik weet dat ze dat vaak ongaarne doen, niet uit onwil, maar uit onzekerheid – bijvoorbeeld examenvragen uitwisselen. Filosofisch werk lees ik. Het inspireert me. Immanel Kant had het over autonomie. En ja ik interpreteer graag zijn AUTONOMIE  zowel als ontwikkelen van het individu – AUTOS -, niet als op zich staand mens, maar afhankelijk van NOMOS, van de wet, waarbij dat individu ondergeschikt is aan de samenleving, ook verbonden is met andere generaties, aan cultuur en andere culturen, uitmondend in respect voor elkaar.

Filosofie blijkt een terrein te zijn dat u tot lezen noopt. Wat leest u nog?

Marzano! Niet zozeer een filosoof, maar een pedagogisch onderzoeker,  een Amerikaan, die tal van artikelen en boeken schreef over het overzetten van  onderzoek en theorie naar praktische programma’s in het onderwijs. onder meer in het boek LEREN IN 5 DIMENSIES.

Leest u ook de krant. Hebt u die nodig?

Ja, op beide vragen. In het weekend koop ik er een aantal en ga per krant na wat ik lezen moet en wil en zal. Op maandag heb ik graag een populaire  krant met veel sportnieuws.

En literatuur?

Mijn universitaire opleiding als germanist had veel met literatuur te maken Toen ik  moest kiezen tussen literatuurwetenschap en taalkunde koos ik voor de eerste. Mijn eindverhandeling handelde over Louis-Paul Boon. De jongste jaren lees ik minder fictie, vooral nog  op reis tijdens de zomervakantie. Taal interesseert me uiteraard ook erg, in alle aspecten van mijn mens zijn, leraar zijn, directeur zijn. Ik vind het wat betreurenswaardig dat de belangstelling voor grammatica is verkleind, de leerplaneisen zijn verminderd.

U zult ook wel geconfronteerd zijn geweest met anderstalige leerlingen. Hoe bent u bij de schoolresultaatbeoordeling met hen omgegaan?

Op klassenraden en deliberaties heb ik er altijd naar gestreefd bijzonder veel aandacht aan hen te besteden, hun kansen tot slagen te vergroten, Nederlands niet als enig struikelblok te laten gelden

Wat betekent ‘reizen’ voor u?

Ooit puur ontdekken van nieuwe culturen,  op trektocht gaan.  De jongste jaren, na twee jaar geen vakantie genomen te hebben,  heb ik enkele keren een paar weken ontspannend een all-in-vakantie genomen én heb dan ook veel gelezen. In 2009 , net voor ik directeur werd een voettocht naar Santiago de Compostella ondernomen én de gelegenheid gebruikt om na te denken.

Reizen en sportiviteit dus. Nog andere sportactiviteiten?

Lange afstandslopen met mijn Mechelse herdershond.

U bent 37 en u bent A.D. geworden. Overloopt u eens uw carrière?

Ik ben op 25 juli 1976 geboren. De landelijke Rijksbasisschool Zomergem, waar mijn vader onderwijzer was, werd mijn eerste school. De voorstedelijke RBS Drongen, ,waar mijn vader remedial teacher was geworden, mijn tweede. Middenschool en atheneum volgde ik in Gent Voskenslaan. Ik voltooide er de richting Wetenschappen-Wiskunde in 1994. Chemie was een passie, literatuur een geliefkoosd vakonderdeel. Letterkunde was het motief om Germaanse filologie te studeren. Ik deed dit  aan de UGent.. Van 2001 tot 2009 gaf ik Engels in mijn middelbare school van toen : Voskenslaan. Ik was er leraar Engels.  Ik volgde de directeursopleiding en schoolmanagement en behaalde de aktes voor directeur en pedagogisch adviseur.

U bent nu vier en een half jaar de baas in Knokke. Doet het u pijn uw school hier in Knokke te verlaten.

Ja! De school had ten onrechte een negatieve perceptie. Ik heb nl. vastgesteld dat heel wat oud-leerlingen wel zeer goede hogeschoolresultaten behaalden. Men had het wat geringschattend over ‘de Rijks’ We hebben gewerkt aan verbetering van het imago. We zijn wat strenger geworden. Het schooldomein en het interieur werden aantrekkelijker. Er kwam een nieuwe naam ‘MAKZ’ (Middenschool Atheneum Knokke Zwinstede) een met opwaarderende, goed in het oor, ook van jongeren, liggende symboliek.  Ik heb geprobeerd me te integreren in plaatselijke organisaties, sociaal, cultureel.

Op dit ogenblik hebt u wel een bijzonder zware opdracht

Nu heb ik een taak  van directeur van de school – ik ben hier in Knokke  twee à drie dagen –  en van algemeen directeur –  ik ga twee à drie dagen naar Brugge, waar ik me in Scholengroep 25 in dossiers inwerk met de hulp van de vorige algemeen directeur Philip Vanhaverbeke en van de schitterend draaiende administratie daar, en in samenwerking met de Raad van Bestuur. Gelukkig beschikken  we nu  voor de communicatie  over smartschool!

Hebt u, jongste aldi, nog een  andere ambitie? Ambitie betekent rondlopen met een verzoek, dingend naar een ambt, eerzuchtig en eergierig; het woord is ook verwant met ambiance

Ik heb op dit ogenblik de ambitie om op basis van al het goede in de vlot werkende Scholengroep  tegen mei 2015 een eigen visie te ontwikkelen die de organisatie kan versterken. Ik zie in die brede functie zelf veel groeikansen, het is een zoveel omvattende taak, die anders dan die van schooldirecteur, minder ad-hocproblemen dient op te lossen, meer nog met langere termijnvisie te maken heeft.

Mijnheer de algemeen directeur, bedankt voor dit gesprek.

We hebben genoten van dit 75 minuten durende gesprek in het bureau van de directeur van de MAKZ