IN HET BIJNA HONDERDJARIG BESTAAN HEEFT DE SCHOOL TWEE SCHOOLHOOFDEN GEHAD DIE DE TITEL ‘STUDIEPREFECT’ HADDEN: RONALD VANQUAETHEM EN PATRICK VAN CALENBERGH

We ontdekten in een kast in de kelder van het Maerlant-atheneum onlangs een pak oude schooldocumenten, o.a. een schoolbrochure uit 1987.

Eraan vastgehecht hing een kaart om inlichtingen te verkrijgen, van het schoolhoofd – de heer studieprefect –

In de betekenis ‘schoolhoofd van een Koninklijk Atheneum’ is het woord STUDIEPREFECT verdwenen. In de Franse Gemeenschap in België spreekt wel nog van ‘ (LE PRÉFÈT/ LA PRÉFÈTE DES ÉTUDES)

Tot 1987 was de school een RIJKSNORMAALSCHOOL met een DIRECTEUR als schoolhoofd. Toen verdween de RNS en de school werd KONINKLIJK ATHENEUM. De titel van de baas werd STUDIEPREFECT. Maar in 1988 verdween de term en alle schoolhoofden werden DIRECTEUR/DIRECTRICE.

TALKSHOW MET GUIDO DEPRAETERE EN OUD-LEERLINGEN: v.l.n.r. Guido Depraetere, Ann Lippens, zoon van J. Deblock, Jerry Deblock, PATREICK VAN CALENBERH, Raoul Bonnel, PVV-volksvertegenwoordiger, Ronald Van Quathem, die toen piano speelde, André Frère, Willy Content, ?, Omer Grawet, BRT-journalist, Patrick Caestecker, ?, Sylvère Declerck, Iep Fourier, ROGER DESCAMPS, Willem Content, Willy Praet, ?, David Dehenauw, Jaak Coudeville

Zeven jaar geleden schreven we op de (oude) maerlantkrantsite

Met hem, Ronald Vanquaethem,  begon een nieuw, enthousiast hoofdstuk in de geschiedenis van het Atheneum! Hij was/ is lic. aardrijkskunde en had als leraar in dit vak al zijn stempel gedrukt in  KA III Oostende. Hij was/is mede-auteur van aardrijkskundehandboeken. Hij had niet alleen het directeursbrevet, maar ook dat voor rijksinspecteur aardrijkunde. Hij was/is ook een goed klassiek pianist. (Op de talkshow met Depraetere in maart 1987 trad hij op als pianist)

Toen het ambt voor studieprefect ( zo heette het hoofd van een atheneum toen nog) op 1 jan. 1987 vacant werd verklaard, werd de jonge, dynamische Oostendenaar Vanquaethem niet benoemd. Hij werd voor korte tijd weer leraar, maar dan kwam zijn benoeming als studieprefect in KA Oostende.

Begin 1987 : onderwijsminister D. Coens stelt de Diksmuidse classicus P. Van Calenbergh aan als nieuwe directeur. In 1982 was hij in KTA Diksmuide onderdirecteur geworden en in 1985 directeur van KTA De Panne. Hoewel hij nooit in Blankenberge kwam wonen, werd het Atheneum van het Oostkuststadje zijn lievelingsschool.Zijn zachte stimulans, zijn bekommernis om het geluk van leerlingen en personeel, zijn pedagogische bekwaamheid en inzicht stonden er borg voor onderwijs dat traditie en vernieuwing hand in hand liet gaan. Tijdens zijn directeurschap werden de eerste GWP’s georganiseerd, kwamen er uitwisselingen met scholen in Nederland, Wallonië, Litouwen en werden tal van projecten gerealiseerd…een film met leerlingen en personeel (Sueno), jeugdromans door leerlingen, een HUMO door leerlingen enz. In de periode-Van Calenbergh kreeg de school de sprekende naam Maerlant-Atheneum, werden de 2de, 3de en 4de verdieping (voordien internaat) helemaal vernieuwd (voor het Atheneum en de Middenschool, die in 1996 naar de Van Maerlantstraat was verhuisd) en kreeg ze een nieuw dak en gele gevelkleuren

Door ziekte werd hij enkele keren tijdelijk vervangen, door een auto-ongeval op weg naar school, begin 2003, maakte hij wat vroeger dan gepland een eind aan zijn carrière.